کنترل کیفیت

كيفيت محصولات دوتره در طول فرآيند توليد، خالص سازي با استفاده از تكنيك هاي ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرند. تكنيك ها عبارتند از:

  •  كروماتوگرافي گازي (GC)
  •  كروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرمي  (GC-MS)
  •  طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه  (FTIR)
  •  طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته (NMR)

همچنين براي اثبات كيفيت بالاي محصولات توليدي، شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) اقدام به اخذ تاييديه از مراكز علمي كشور نموده است.
در اين راستا كيفيت محصولات توليدی توسط اين شركت توسط مراكز نامبرده ذيل مورد تأييد قرار گرفته است:

  •  دانشگاه صنعتي شريف
  •  دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  • دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
  • دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان

   لازم به ذكر است هم اكنون اين شركت با بيش از سي موسسه، دانشگاه و مركز تحقيقاتي داخل كشور در زمينه هاي فني و علمي در ارتباط مي باشد.

FT-IR Spectrometer

O18