فعالیتهای جدید

  1. تولید و غنی سازی ایزوتوپهای پایدار
  2. روشهای اندازه گیری و آنالیز تركیبات حاوی ایزوتوپهای پایدار
  3. سنتز و تولید تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار(Stable isotope labeled compounds)
  4. توسعه كاربردهای ایزوتوپهای پایدار

FT-IR Spectrometer

O18