موقعیتهای همکاری

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم
شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیتهای مرتبط با تولید، آنالیز و توسعه كاربردهای ایزوتوپهای پایدار را طی پروژههای مشترك با دانشگاهها و مراكز علمی و تحقیقاتی به انجام رساند. در این راستا این شركت آماده همكاری و حمایت از پروژه ها در زمینه های ذكر شده میباشد و از تمامی اساتید و پژوهشگران عزیز برای همكاری در این زمینه دعوت به عمل می آورد. در صورت تمایل میتوانید با ما تماس بگیرید.
برخی از زمینههای پژوهشی مطابق ذیل میباشد:
1.    تولید ایزوتوپهای پایدار
2.    روشهای اندازه گیری و آنالیز تركیبات حاوی ایزوتوپهای پایدار
3.    سنتز و تولید تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپای پایدار(Stable isotope labeled compounds)
4.    توسعه كاربردهای ایزوتوپهای پایدار
5.    كاربرد ایزوتوپهای پایدار در علم هیدرولوژی، علوم زیست محیطی، هواشناسی، پزشكی، داروسازی و.......
6.    سایر موارد مرتبط با ایزوتوپهای پایدار

FT-IR Spectrometer

O18