تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار

با توجه به كاربرد روزافزون تركیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار، تولید و توسعهی كاربردهای این تركیبات یكی از مهمترین اهداف شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) میباشد. در این راستا، چندین پروژه با همكاری دانشگاهها و موسسات علمی آغاز شده است و امیدواریم در آیندهای نزدیك شاهد ارائه محصولات در این زمینه باشیم.

FT-IR Spectrometer

O18