تركیب آب نشاندار شده

تركیب آب نشاندار شده با ایزوتوپ های دوتریم و اكسیژن-18 كه به اختصار labeled water) DLW (Doubly نامیده می شود یكی از تركیبات ایزوتوپی استراتژیك و گرانبهایی است كه امروزه توسط كمپانی های پیشرو در زمینه علوم پزشكی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.
مهم ترین كاربرد این تركیب به پتانسیل استفاده از تغییرات طبیعی ایزوتوپ های آب، برای تشخیص سرعت متابولیسم (میزان مصرف انرژی) بدن برمیگردد. اندازه گیری سرعت متابولیسم موجودات زنده به روش FMR (Field Metabolic Rate) انجام می گردد كه نخستین بار در سال 1950 مطرح شد. در این روش، در ابتدا فرد مورد مطالعه، مقدار مشخصی آب نشان دار شده با دوتریم و اكسیژن-18 با غلظت ایزوتوپی مشخص می نوشد. به طوری كه هر شخص حدود 2.5 گرم از H218O 10% و 0.15 گرم از D2O 99.9% به ازاء هركیلوگرم از آب بدن خود دریافت میكند (وزن كل آب بدن 55% از وزن بدن فرد در نظر گرفته میشود). سپس در دوره های زمانی مشخص، آنالیز نسبت ایزوتوپی 18O/16O و D/H در نمونهی ادرار، پلاسما و یا بزاق فرد مورد مطالعه انجام میگردد.
اكسیژن-18 در فرم آب و دیاكسید كربن از بدن دفع میشود، و در مقابل دوتریم فقط به شكل آب دفع می گردد. بنابراین تفاوت در مقادیر اكسیژن-18 درخلال یك دوره زمانی، بازتابی از تولید دیاكسیدكربن است. از سوی دیگر تولید دیاكسیدكربن نتیجه اكسیداسیون چربی، كربوهیدرات و پروتئین ها میباشد. بنابراین تفاوت مقادیر اكسیژن18 بیانگر میزان مصرف انرژی یا سرعت متابولیسم بدن است.
این روش بدلیل عدم استفاده از ایزوتوپ های رادیواكتیو، كاملاً ایمن و بدون محدودیت بوده و تنها نیازمند یك دوره نمونه برداری از مایعات بدن است.  
شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) به عنوان اولین تولیدكننده تركیبات ایزوتوپی پایدار در كشور، توانسته است در زمینه تولید تركیبات نشاندار گامهای اساسی بردارد. پس از تولید موفقیت آمیز حلالها و تركیبات نشاندار شده با دوتریوم، اقدامات لازم جهت تولید DLW صورت گرفت و پس از بررسی های مطالعاتی و انجام محاسبات مهندسی، طراحی های پایه و تفصیلی انجام گرفته و پس از تأمین و ساخت تجهیزات مورد نیاز، تولید آب نشاندار شده با ایزوتوپ های دوتریم و اكسیژن-18 وارد فاز اجرایی شد.  
بطوریكه، امروز مفتخریم دستیابی به این تركیب ایزوتوپی جدید را به جامعه علمی و پزشكی كشور اعلام نماییم. امید است تولید این محصول استراتژیك بتواند نیروی محركه لازم برای حركت پرشتاب جامعه پزشكی كشور در زمینه های نوین مطالعاتی را فراهم نماید.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایتهای ذیل مراجعه كنید:
www.iso-analytical.co.uk

www.sigmaaldrich.com

stable-isotope-products


FT-IR Spectrometer

O18