آزمایشگاهها

شركت مصباح انرژی (سهامی خاص) دارای آزمایشگاههای مدرن و مجهز جهت اندازه گیری ایزوتوپی پایدار و خدمات عمومی آزمایشگاهی میباشد. این آزمایشگاهها قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده های آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و به کارگیری رویه های حرفهای مناسب و مطلوب و استفاده از روش های استاندارد بین المللی، منطقه ای و ملی معتبر نظیر ISO  و  STANDARD METHODS به مشتریان خود ارائه می دهد و بدین منظور اهداف ذیل را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است :

  •  حصول اطمینان از صحت نتایج آزمون با استفاده از ابزارهای کیفیتی مناسب
  • اعمال رویه های استاندارد مطلوب و ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به مشتریان
  • برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و تأمین کنندگان به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان و تأمین منابع و خدمات مورد نیاز
  • همکاری با مراکز معتبر تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی
  • تعهد در اصل امانتداری و حفظ امنیت اطلاعات و دارائی های مشتریان

جهت نیل به اهداف فوق، آزمایشگاه شرکت مصباح انرژی (سهامی خاص)، سیستم مدیریت خود را بر اساس الزامات استاندارد بین المللیISO/IEC 17025 (2005)  طرح ریزی و مستقر نموده است.
آزمایشگاه اندازه گیری ایزوتوپی پایدار:
 در بخش آنالیز ایزوتوپهای پایدار، آزمایشگاه این شرکت یکی از مجهزترین و کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام آزمونهای کنترل کیفی نمونه های مختلف و تنها مرجع انجام آزمونهای اندازه گیری نسبتهای D/H و  18O/16O  آب(در محدوده غنای طبیعی) و نیز ترکیبات دوتره در کشور میباشد.
    اندازه گیری نسبت D/H و  18O/16Oنمونههای آبی(غنای طبیعی) جهت كاربردهای گوناگون هیدرولوژی، زیست محیطی، پزشكی، داروسازی و .............
    كنترل كیفی و تعیین غلظت تركیبات مختلف آلی دوتره و تشخیص غنای ایزوتوپی آنها


شایان ذكر است این شركت در خصوص اجرای پروژههای تحقیقاتی در خصوص اندازهگیری ایزوتوپهای پایداربا مراكز مرتبط در ارتباط میباشد..
خدمات عمومی آزمایشگاهی:
با توجه به این كه این شركت یكی از مجهزترین آزماشگاههای آب و فاضلاب را در اختیار دارد لذا كلیه خدمات مربوطه در این زمینه شامل آنالیز كامل ناخالصیهای معدنی آب  توسط این شركت ارئه میگردد.
 تكنیكهای مورد استفاده:

  • تكنیكهای الكتروشیمیایی
  • انواع تكنیكهای اسپكتروسكوپی شامل جذب، نشر و پلاسما
  • تكنیكهای كروماتوگرافی و اسپكترومتری جرمی
  • تكنیكهای لیزری 

Isotopic_Water_Spectra

FT-IR Spectrometer

O18