Stable_Isotope

ایزوتوپهای یك عنصر دارای اعداد جرمی متفاوت و اعداد اتمی یكسان میباشند بطوریكه این عامل سبب ایجاد خواص شیمیایی تقریباً یكسان و خواص فیزیكی متفاوت در ایزوتوپها میگردد. یك عنصر میتواند دارای ایزوتوپهای پایدار و ناپایدار باشد. ایزوتوپهای پایدار ایزوتوپهایی هستند که در طی زمان در آنها واپاشی صورت نمیگیرد.
    ایزوتوپهای پایدار در علوم مختلفی نظیر شیمی، كشاورزی، محیط زیست، زمین شناسی، بیولوژی، جرم شناسی، پزشكی، مواد غذایی، معماری، علوم مواد و ….. كاربرد گسترده ای دارند. کاربرد عملی ایزوتوپهای پایدار در زمینه افزایش تولید در واحد سطح، کاهش میزان ضایعات پس ازتولید، تحقیقات در راستای تشخیص و درمان بیماریها، استفاده بررسی و تعیین مكانیزم واكنشها و .. ضروری و مهم به نظر میرسد. در این راستا، بکارگیری ایزوتوپهای پایدار در تحقیقات، افقهای تازهای را برای پژوهشگران نمایان ساخته تا در شاخههای مختلف علوم پاسخگوی بسیاری ازمشکلات و مجهولات باشند. با توجه به كاربرد گسترده ایزوتوپهای پایدار ایزوتوپهای پایدار در بسیاری از شاخههای علوم ذیل، امروزه استفاده از ایزوتوپهای پایدار در كشورهای مدرن به یك امر عادی تبدیل شده است.

a.    طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته 13CNMR و HNMR
b.     تعیین قدمت آثار باستانی و سن یابی فسیل ها و گیاهان
c.     استفاده از ایزوتوپهای پایدار به منظور سنتز و تولید ایزوتوپهای عناصر پر كاربرد دیگر
d.     صنایع مخابرات و الكترونیك
e.    صنایع هوا فضا
f.    کاربرد ردیاب ها در مطالعات تغذیه دامها و طیور
g.    كشاورزی
h.    علوم آب و خاک وآلودگی زیست محیطی
i.    ورزش
j.    جرم شناسی
k.    صنایع غذایی و دارویی
l.    پزشكی و داروسازی
m.    ساخت دستگاهها

FT-IR Spectrometer

O18